Tuis - Home
Kennisgewing - Notice
Belangrike kennisgewing: Gebruikerregistrasie  invdot4 Important notice: User registrations
Alle gebruikers wat reeds geregistreer het is nou aanvaar.  U kan nou aanteken met u gebruikerskode en wagwoord. All users that have registered have now been approved.  You may nou log in with your user code and password.
 
Agtergrond - Background
Agtergrond invdot4 Background
Die inligting omtrent die Rabie en Rabe stambome, wat op hierdie webwerf beskikbaar is, was saamgestel uit verskillende bronne. Dit mag egter wees dat daar Rabies en Rabes is wat nog nie in die databasis opgeneem is nie en daar mag ook foute voorkom. Kyk op die Kontakbladsy vir besonderhede aangaande errata en nuwe inligting.
The information regarding the Rabie and Rabie family trees, available on this web site, has been compiled from various sources. Some Rabie and Rabe families may, however, not yet have been included in the database. Some information in the database may also be wrong. See the Contacts page for information regarding errata and new information.
 
Doel - Aim
Doel invdot4 Aim
Die doel van die webwerf is:
 • om inligting wat reeds versamel is, te publiseer
 • om aanvullende inligting en foto's te versamel aangaande mense en inligting reeds versamel
 • om foute in bestaande inligting reg te stel
 • om inligting aangaande alle mense met die van Rabie, Rabe en ander wisselvorms van die van, wat nie opgeneem is nie, se inligting te versamel vir publikasie
 • om 'n inligtingsnetwerk te skep tussen alle Rabies en Rabes
The purpose of the web site is: 
 • to pubish information already collected 
 • to collect additional information and photographs regarding published people and information 
 • to correct errors in collected information 
 • to collect information regarding all persons with the surname Rabie, Rabe and other variations of the surname, not included in this collection, for publication on this web site 
 • to establish an information network between all Rabies and Rabes
 
E-posadress beskikbaar - E-mail addresses available
E-posaddresse beskikbaar
invdot4 E-mail addresses available
E-posadresse op die volgende domeins:
rabie.org.za
rabe.org.za
rabiebond.org.za
rabebond.org.za

is beskikbaar teen R120 per jaar (R10 per maand).
Kontak Renée Clarkson (e-posadres beskikbaar op die Kontakbladsy) vir meer inligting
E-mail addresses on the following domains:
rabie.org.za
rabe.org.za
rabiebond.org.za
rabebond.org.za

are now available at R120 per year (R10 per month).
Contact Renée Clarkson (e-mail address available on the Contact Us Page) for more information
 
Bepalings en Voorwaardes - Terms and Conditions
Bepalings en voorwaardes invdot4 Terms and Conditions
 • Slegs geregistreerde gebruikers sal toegelaat word om na persone en inligting te soek en gesinsblaaie te besigtig (meer hieroor by Inligting -> Vrae en antwoorde)
 • Registrasie is gratis
 • Gebruikers moet geldige e-posadresse voorsien met registrasie
 • Gerbruikers se e-posadresse sal slegs aan die navorser en webmeester bekend wees en sal nie aan ander partye bekend gemaak word nie
 • Geen inligting op hierdie webwerf mag, hetsy elektronies of meganies, gereproduseer of in enige ander vorm, weergegee, gestoor, of versprei word vir publieke gebruik, sonder die skriftelike toestemming van die Rabie / Rabe Familiebond nie
 • Inligting op hierdie webwerf mag egter vrylik gebruik word vir persoonlike gebruik, met die voorwaarde dat alle bronverwysing, waar van toepassing, wat saam met die inligting op gesinsblaaie vertoon word, saam met die inligting gekopieêr word
 • Blaaiersagteware ("Browsers") moet "COOKIES" van hierdie webbediener ondersteun en stoor en moet ook JavaScript uitvoer
 • Only registered users will be allowed to search for persons and to view family sheet pages (more about this at Information -> Questions and Answers)
 • Registration is free
 • Users must provide valid e-mail addresses during registration
 • Users' e-mail addresses will only be known to the researcher and webmaster and will not be disclosed to third parties
 • No information on this web site may, either mechanically or electronically, be reproduced in any other form, stored or transmitted for public use, without the written permission from the Rabie / Rabe Family Association
 • Information is, however, freely available for personal use, provided that all references to sources, displayed with the information on family sheets, where applicable, are copied with the information
 • Browser software must allow and store COOKIES from this web server and must also run JavaScript