Notes


Matches 1 to 50 of 1,695

      1 2 3 4 5 ... 34» Next»

 #   Notes   Linked to 
1
23. KG no 21384 Rabie, Joseph Benjamin 23 jaar oud
Adres: Florida, Krugersdorp
Kommando Krugersdorp
Gevang: Naby Queenstown, 17 Junie 1901
KG kamp: Morganeiland, Bermuda 
 
2
31. KG no 27403: Rabie, Pieter Paul 24 jaar oud
Adres: Klipfontein, Bethlehem
Kommando: Bethlehem
Gevang: Blijdschap, 27 Desember 1901 
 
3
Boer op Groenkloof in die Fauresmith distrik.


16. KG no 14767: Rabie, Dirk Pieter 46 jaar oud
Adres: Groenkloof, Fauresmith
Kommando en Veldkornetskap: Fauresmith onder Middel Riet-
en Grootrivier
Gevang: Groenkloof, 20 Oktober 1900
KG kamp: Groenpunt, SA 
 
4
Boer op Leipzig, in die Worcester distrik. 
 
5
Boer op Sonja, Nuy. 
 
6
Boer op Speenkoppies, Moolman. 
 
7
Boer. Afgetree in 2002 
 
8
Brigadier Generaal Josienne “Jos” Rabie, SM, MMM voltooi sy skoolloopbaan aan die De Villiers Graaff Hoërskool en doen vrywillige diensplig in 1965. In 1967 sluit hy by die Staandemag aan en word as Assistant Veldkornet by die 6de SA Infanteriebataljon, in Grahamstad, aangestel. Gedurende 1969 dien hy in die Staatspresidentswag.

Hy ervaar dat ‘n gebrek aan ‘n tersiêre kwalifikasie hom benadeel en doen aansoek om aan die Militêre Akademie te studeer. Hy word die eerste deeltydse en voorgraadse student en staflid daar en verwerf sy B Mil (BA) graad in 1972.

Vanaf die einde van 1972 tot 1980 is hy ‘n lid van 1 Valskermbataljon in Bloemfontein. Hoogtepunte in hierdie tyd is sy aanstelling as Aide de Camp van President J.J. Fouché in 1974; sy deelname aan Operasie Savannah in 1975; sy huwelik met Corina Swart op 28 Mei 1976; sy aanstelling as een van die eerste drie gemeganiseerde kompaniebevelvoerders (in Ratel Infanteriegevegsvoetuie) by die 1ste Gemeganiseerde Infanteriebataljon in 1977; die aanstelling as bevelvoerder van die Valskerm Opleidingsvleuel - 1978 to 1979; die ontwikkeling en opleiding van die valskermmagte se padvinders; diens as taakmagbevelvoerder in Rhodesië; die verkryging van sy BA Hons en MA grade aan die UOVS. In 1980 sluit hy sy loopbaan by hierdie trotse eenheid af as die tweede-in-bevel van 1 Valskermbataljon.

Na voltooiing van die Bevel en Stafkursus word hy bevelvoerder van Sektor 10 Opleidingseenheid, op Oshivelo, in Ovamboland. Vanaf 1984 tot 1985 is hy egter terug in die valskermgeledere as die Hoof van Staf van 44 Valskermbrigade in Pretoria. In hierdie tyd beywer hy hom, onder andere, met die skryf van die SAW se doktrine vir die voer van lugstormoperasies.

Met die uitbreek van die binnelandse onluste in 1986, word hy, as kolonel, aangestel as bevelvoerder van Groep 18. Sy verantwoordelikheidsgebied was die metropool van Johannesburg wat Soweto en Alexandra ingesluit het. In hierdie tyd word die SA Leër se “Mag-in-Wese”, ‘n brigadesterkte deeltydse magte, onder sy bevel geplaas wat grootliks bygedra het tot die stabiliteit wat in hierdie gebied verkry is. Na twee jaar word hy bevelvoerder van Groep 13, in Phalaborwa, met die Noord-Oostelike Laeveld onder sy beheer.

In 1993 is hy Senior Stafoffisier, Binnelandse Operasies, onder die Direkteur Operasies, by Leërhoofkwartier.

Na ‘n periode van ongeveer twintig jaar wat die SAW nie toegang gehad het tot senior kursusdeelname in die buiteland nie word hy genomineer om ‘n gesamentlike stafkursus aan die Escuela Defenca Nacional in Buenos Aires, Argentinië, by te woon. Omdat die SANW nie vooruit vir die kursus kon begroot het nie kon sy gesin nie vir die jaar saamgaan nie, soos die algemene gebruik is. As kompensasie kon hulle egter in die winterreses vir hom gaan kuier en het hulle die geleentheid gebruik om op ‘n toer van die Amerikas te gaan.

Terug in die RSA word hy die Hoof van Staf van die Kommandement Westelike Provinsie, by die Kasteel de Goede Hoop. As gevolg van regstellende aksie val díe pos later iemand anders toe. Hy word in Augustus 1995 terug na Pretoria verplaas, met groot persoonlike ontwrigting vir sy gesin. Bo alle verwagtings word hy egter as Kommandant van die SA Leërkollege aangestel. In hierdie tyd is hy bevoorreg om as ‘n Afrika verteenwoordiger by die Verenigde Nasies se Kommissie vir Menseregte, in Genéve, te werk en om daar internasionale menseregte beleid vir weermagte te evalueer. Hy tree ook in Pretoria by twee geleenthede op as die direkteur vir inter weermag kongresse tussen lede van die SADC lande.

Desondanks sy liefde vir sy militêre beroep en die relatiewe sukses wat hy daarmee behaal het besluit hy om teen die einde van 1997 ‘n skeidingspakket te neem en die diens te verlaat.

In Mei 2000 raak hy betrokke by ‘n nuwe jeugontwikkelingsprogram wat deur die Weskaap regering geborg word. Die inrigting staan as die Chrysalis Akademie bekend.

Sedert 1983 is hy tot ‘n mate betrokke by die Rabies se aktiwiteite. Vanaf 2003 dien hy op die Rabie/Rabe Familiebond se uitvoerende komitee. Hy was verantwoordelik vir die familiefees vanSeptember 2004 en is by daardie geleentheid as die voorsitter van die huidige komitee verkies.


Brigadier-General Josienne “Jos” Rabie, SM, MMM matriculated at De Villiers Graaff High School and did voluntary military service in 1965. In 1967 he received his commission as Field Cornet in the Permanent Force, in the 6th SA Infantry Battalion, in Grahamstown. During 1969 he served in the State President’s Guard.

He found that the lack of a tertiary qualification was a career limiting factor and applied for a transfer to study at the Military Academy. He became the first staff member to be a part- time graduate student and obtained his B Mil (BA) degree in 1972.

As from the end of 1972 until 1980 he was a member of 1 Parachute Battalion in Bloemfontein. Highlights of this period are; his appointment as Aide de Camp of President
J.J. Fouché in 1974; his participation in Operation Savannah in 1975; his marriage to Corina Swart on 28 May 1976; his appointment as one of the first three mechanized company commanders (with the commissioning of the Ratel Infantry Combat Vehicle) in the 1st Mechanized Infantry Battalion in 1977; his appointment as Officer Commanding the Parachute Training Wing - 1978 to 1979; the development and initial training of the Pathfinders of the Parachute Brigade; service as task force commander in Rhodesia; the achievement of his BA Honours and MA degrees at the University of the Orange Free State. In 1980 he concluded his career with this proud unit as second-in-command of
1 Parachute Battalion.

After the completion of his Command and Staff Courses, he became Officer Commanding Sector 10 Training Unit, at Oshivelo, in Ovamboland, Namibia. From 1983 to 1985 he returned to the airborne fraternity as Chief of Staff of 44 Parachute Brigade in Pretoria. In addition to the conduct of operations, he submitted the SADF doctrine for the conduct of airborne operations.

During 1986, with the internal unrest at its height in the RSA, he was appointed as Officer Commanding Group 18, with the rank of colonel. His dedicated area of responsibility being the metropole of Johannesburg which included Soweto and Alexandra. The “Force-in-Being” of the SA Army, a brigade strength force consisting of Part Time Forces on rotation, was placed under his command, which enhanced the relative stability maintained. After a two year stint he was appointed as Officer Commanding Group 13 in Phalaborwa, with the North-Eastern Lowveld under his control.

During 1993 he was Senior Staff Officer Internal Operations, under Director Operations, at Army Headquarters.

Over a period of about twenty years, the SANDF did not, in general, have access to foreign senior military training institutions. Argentina was the first country to extend an invitation to the SANDF. Jos was nominated to attend the Joint Staf Course at the Escuela Defenca Nacional in Buenos Aires. As the SANDF did not anticipate, nor budget for this invitation, his family could not, as was the custom, accompany him for the period of one year. As compensation, he was allowed two home visits and during the winter recess, his family joined him on a tour of the Americas.

On his return to the RSA he became Chief of Staff, Western Province Command, at The Castle of Good Hope, in Cape Town. As a result of affirmative action, this post was ceded to another officer in the same year, and at great discomfort to his family, he was transferred back to Pretoria, Above all expectations, he was appointed as Commandant of the SA Army College, having to train, inter alia, the aspirant generals of the newly integrated forces. He was nominated as the South African representative, in the Africa contingent, to represent Africa at the UNHRC in Genéve, to evaluate human rights policy as doctrine for international armed forces. Also, on two occasions in Pretoria, he acted as the director for military congresses for the SADC countries.

Despite the love for his military career and the relative success he achieved, he decided to accept a severance package at the end of 1997 and leave the service.

In May 2000, he became involved as a management consultant, in a youth development project sponsored by the Western Cape Government. The institution is known as the Chrysalis Academy and is receiving international and national acclaim for its achievements.

Since 1983 he has been involved in the Rabie family activities. During 2003 he served on the executive committee of the Rabie/Rabe Family Association. He was responsible for the family festival, held in September 2004, and was nominated at that occasion, as Chairman of the present executive committee of the Association.Brigadier-General Josienne “Jos” Rabie, SM, MMM matriculated at De Villiers Graaff High School and did voluntary military service in 1965. In 1967 he received his commission as Field Cornet in the Permanent Force, in the 6th SA Infantry Battalion, in Grahamstown. During 1969 he served in the State President’s Guard.

He found that the lack of a tertiary qualification was a career limiting factor and applied for a transfer to study at the Military Academy. He became the first staff member to be a part- time graduate student and obtained his B Mil (BA) degree in 1972.

As from the end of 1972 until 1980 he was a member of 1 Parachute Battalion in Bloemfontein. Highlights of this period are; his appointment as Aide de Camp of President
J.J. Fouché in 1974; his participation in Operation Savannah in 1975; his marriage to Corina Swart on 28 May 1976; his appointment as one of the first three mechanized company commanders (with the commissioning of the Ratel Infantry Combat Vehicle) in the 1st Mechanized Infantry Battalion in 1977; his appointment as Officer Commanding the Parachute Training Wing - 1978 to 1979; the development and initial training of the Pathfinders of the Parachute Brigade; service as task force commander in Rhodesia; the achievement of his BA Honours and MA degrees at the University of the Orange Free State. In 1980 he concluded his career with this proud unit as second-in-command of
1 Parachute Battalion.

After the completion of his Command and Staff Courses, he became Officer Commanding Sector 10 Training Unit, at Oshivelo, in Ovamboland, Namibia. From 1983 to 1985 he returned to the airborne fraternity as Chief of Staff of 44 Parachute Brigade in Pretoria. In addition to the conduct of operations, he submitted the SADF doctrine for the conduct of airborne operations.

During 1986, with the internal unrest at its height in the RSA, he was appointed as Officer Commanding Group 18, with the rank of colonel. His dedicated area of responsibility being the metropole of Johannesburg which included Soweto and Alexandra. The “Force-in-Being” of the SA Army, a brigade strength force consisting of Part Time Forces on rotation, was placed under his command, which enhanced the relative stability maintained. After a two year stint he was appointed as Officer Commanding Group 13 in Phalaborwa, with the North-Eastern Lowveld under his control.

During 1993 he was Senior Staff Officer Internal Operations, under Director Operations, at Army Headquarters.

Over a period of about twenty years, the SANDF did not, in general, have access to foreign senior military training institutions. Argentina was the first country to extend an invitation to the SANDF. Jos was nominated to attend the Joint Staf Course at the Escuela Defenca Nacional in Buenos Aires. As the SANDF did not anticipate, nor budget for this invitation, his family could not, as was the custom, accompany him for the period of one year. As compensation, he was allowed two home visits and during the winter recess, his family joined him on a tour of the Americas.On his return to the RSA he became Chief of Staff, Western Province Command, at The Castle of Good Hope, in Cape Town. As a result of affirmative action, this post was ceded to another officer in the same year, and at great discomfort to his family, he was transferred back to Pretoria, Above all expectations, he was appointed as Commandant of the SA Army College, having to train, inter alia, the aspirant generals of the newly integrated forces. He was nominated as the South African representative, in the Africa contingent, to represent Africa at the UNHRC in Genéve, to evaluate human rights policy as doctrine for international armed forces. Also, on two occasions in Pretoria, he acted as the director for military congresses for the SADC countries.

Despite the love for his military career and the relative success he achieved, he decided to accept a severance package at the end of 1997 and leave the service.

In May 2000, he became involved as a management consultant, in a youth development project sponsored by the Western Cape Government. The institution is known as the Chrysalis Academy and is receiving international and national acclaim for its achievements.

Since 1983 he has been involved in the Rabie family activities. During 2003 he served on the executive committee of the Rabie/Rabe Family Association. He was responsible for the family festival, held in September 2004, and was nominated at that occasion, as Chairman of the present executive committee of the Association.Brigadier-General Josienne “Jos” Rabie, SM, MMM matriculated at De Villiers Graaff High School and did voluntary military service in 1965. In 1967 he received his commission as Field Cornet in the Permanent Force, in the 6th SA Infantry Battalion, in Grahamstown. During 1969 he served in the State President’s Guard.

He found that the lack of a tertiary qualification was a career limiting factor and applied for a transfer to study at the Military Academy. He became the first staff member to be a part- time graduate student and obtained his B Mil (BA) degree in 1972.

As from the end of 1972 until 1980 he was a member of 1 Parachute Battalion in Bloemfontein. Highlights of this period are; his appointment as Aide de Camp of President
J.J. Fouché in 1974; his participation in Operation Savannah in 1975; his marriage to Corina Swart on 28 May 1976; his appointment as one of the first three mechanized company commanders (with the commissioning of the Ratel Infantry Combat Vehicle) in the 1st Mechanized Infantry Battalion in 1977; his appointment as Officer Commanding the Parachute Training Wing - 1978 to 1979; the development and initial training of the Pathfinders of the Parachute Brigade; service as task force commander in Rhodesia; the achievement of his BA Honours and MA degrees at the University of the Orange Free State. In 1980 he concluded his career with this proud unit as second-in-command of
1 Parachute Battalion.

After the completion of his Command and Staff Courses, he became Officer Commanding Sector 10 Training Unit, at Oshivelo, in Ovamboland, Namibia. From 1983 to 1985 he returned to the airborne fraternity as Chief of Staff of 44 Parachute Brigade in Pretoria. In addition to the conduct of operations, he submitted the SADF doctrine for the conduct of airborne operations.

During 1986, with the internal unrest at its height in the RSA, he was appointed as Officer Commanding Group 18, with the rank of colonel. His dedicated area of responsibility being the metropole of Johannesburg which included Soweto and Alexandra. The “Force-in-Being” of the SA Army, a brigade strength force consisting of Part Time Forces on rotation, was placed under his command, which enhanced the relative stability maintained. After a two year stint he was appointed as Officer Commanding Group 13 in Phalaborwa, with the North-Eastern Lowveld under his control.

During 1993 he was Senior Staff Officer Internal Operations, under Director Operations, at Army Headquarters.

Over a period of about twenty years, the SANDF did not, in general, have access to foreign senior military training institutions. Argentina was the first country to extend an invitation to the SANDF. Jos was nominated to attend the Joint Staf Course at the Escuela Defenca Nacional in Buenos Aires. As the SANDF did not anticipate, nor budget for this invitation, his family could not, as was the custom, accompany him for the period of one year. As compensation, he was allowed two home visits and during the winter recess, his family joined him on a tour of the Americas.On his return to the RSA he became Chief of Staff, Western Province Command, at The Castle of Good Hope, in Cape Town. As a result of affirmative action, this post was ceded to another officer in the same year, and at great discomfort to his family, he was transferred back to Pretoria, Above all expectations, he was appointed as Commandant of the SA Army College, having to train, inter alia, the aspirant generals of the newly integrated forces. He was nominated as the South African representative, in the Africa contingent, to represent Africa at the UNHRC in Genéve, to evaluate human rights policy as doctrine for international armed forces. Also, on two occasions in Pretoria, he acted as the director for military congresses for the SADC countries.

Despite the love for his military career and the relative success he achieved, he decided to accept a severance package at the end of 1997 and leave the service.

In May 2000, he became involved as a management consultant, in a youth development project sponsored by the Western Cape Government. The institution is known as the Chrysalis Academy and is receiving international and national acclaim for its achievements.

Since 1983 he has been involved in the Rabie family activities. During 2003 he served on the executive committee of the Rabie/Rabe Family Association. He was responsible for the family festival, held in September 2004, and was nominated at that occasion, as Chairman of the present executive committee of the Association. 
 
9
Die nageslag wat nou volg is waarskynlik van hierdie Johannes Christoffel uit 'n huwelik met A M Sloane. Hoewel dit nie met sekerheid bewys kon word nie, is daar wel verskeie aanwysings in dié rigting. Hulle het in die Herschel distrik gewoon. 
 
10
Elektrisiën. 
 
11
Geneesheer in Hlabisa. 
 
12
Hy word op 28.10.1943 as vermis aangegee en is moontlik op 28.8.1944 oorlede in aktiewe diens van die SAAF. Ongetroud. 
 
13
Johannes Christiaan was die oudste seun van Hans Rabie en Anna Petronella Burger. Hy is op 42 jarige ouderdom oorlede. Sy vrou, Maria Susanna De Vos, en hul ses kinders, het by sy broer, Schalk, op 'Rus Roes" gaan woon. 
 
14
Johannes was 'n kunsskilder 
 
15
Kinderloos. 
 
16
Landmeter. 
 
17
Myner Pensioenaris 
 
18
Opnamebeampte NPA-hospitaal. 
 
19
Sendeling op Lünenburg naby Piet Retief. 
 
20
Skoolhoof. 
 
21
Skrynwerker. Kinderloos. 
 
22
Sy trou met haar suster Elizabeth Johanna se wewenaar. 
 
23
Thinus is geskei op 29 April 1988 en weer getroud met Anna Dorothea van der Gryp 
 
24
Timmerman. 
 
25
Tweelingbroer van Paulina Johanna.
Spoorwerker. 
 
26
Vragmotorbestuurder. Sterf dieselfde dag as sy moeder in 'n botsing met 'n trekker. 
 
27
Vrugteboer. 
 
28 Radiofisikus. Kinderloos.  
29 Christiaan Rabie was die eerste van 'n geslag van Rabie-predikante. Sy eerste onderrig het hy by 'n plaasskool en daarna op die dorpskool in Worcester ontvang. Tydens die "Groot Herlewing" in 1860, het hy besluit om hom aan die evangelie-bediening te wy. Ter voorbereiding vir die admissie eksamen het hy na die Paarl gegaan en aan die destydse Gimnasium van ds.G.W.A. van der Lingen gestudeer, terwyl hy by die heer Rozenzweig onderrig in die ou tale ontvang het. Gedurende sy verblyf in die Paarl was hy een van die stigters van die eerste Sondagskool aldaar. In 1866 het hy die admissie eksamen afgelê en sy studies aan die Kweekskool op Stellenbosch onder die eerste hoogleraars, proff. John Murray en Nicolaas Hofmeyer voltooi. Na sy legitimasie in 1870 het die jong proponent van die Sendingkommissie 'n aanstelling gekry om na die Soutpansberge te gaan en daar 'n instituut te stig vir die opleiding van swart evangeliste. Hy het dit egter van die hand gewys en 'n beroep na Piketberg aangeneem. Hier was hy tot 1881 werksaam. Die kerkie van Piketberg het toe nog 'n misvloer gehad en was sonder 'n plafon. Die gemeente was baie uitgestrek en ds. Rabie moes by drie buitekerke dienste hou, naamlik op Wittedrif (nou Redelinghuys), Rietvlei (nou Aurora) en Porterville. Die gemeente het uit ongeveer 1800 belydende lidmate en 500 dooplidmate bestaan. In Julie 1881 het ds. Rabie 'n beroep na die gemeente Swartland aangeneem, waar hy tot met sy emeritaat in 1912 gewerk het. Sy ontvangs was aanvanklik baie koel. In daardie jare was daar groot verdeeltheid in die gemeente en daar het 'n liberale gees geheers. Baie gemeentelede wou 'n ander leraar gehad het. Daar was ook nie eers 'n pastorie nie en ds. Rabie en sy gesin moes in 'n losieshuis woon. Later het hy sy gesin na sy skoonouers in Nuweland gestuur. In daardie jare het hy ernstig siek geword en was 'n tyd lank oorsee vir behande- ling. Die behandeling was suksesvol, maar tydens die laaste jare van sy bediening was sy gesondheid baie swak. Nadat hy sy emeritaat aanvaar het , het hy hom op Worcester gevestig waar hy tot sy dood by Barrystraat 16 gewoon het.

Ds Christiaan Rabie het ook 'n belangrike rol gespeel by die oprigting van die Skool vir Dowes en Blindes in Worcester. Terwyl hy en een van sy kollegas, ds William Murray van Worcester in 1877 met 'n perdekar op pad was na 'n buitediens op Redelinghuys, het hulle die nood van 'n paar doofstom lidmate in hul gemeentes bespreek. Ds. Rabie het 'n doofstom seun in sy gemeente gehad, wie se ouers hom na 'n Roomse skool vir dowes in Kaapstad wou stuur. In ds. Murray se gemeente was daar die doofstom seun van die skoolhoof van Goudini, mnr. G.H.W. de la Bat. Albei leraars was oortuig dat die N.G. Kerk 'n skool vir dowes moes stig, en dat Worceste,r wat reeds per spoor met Kaapstad verbind was, die beste plek daarvoor sou wees. Hulle het die saak by die Ring van Tulbagh bepleit, wat dit weer na die sinode verwys het. Die sinode van 1881 het 'n spesiale kommissie benoem om 'n Instituut vir Dowes en Blindes in Worcester op te rig. Di. Rabie en Murray was ook op die kommissie. Op 15 junie 1881 is die eerste leerling toegelaat. 
 
30 Boer Pensioenaris  
31 Geneesheer by Training and Rehabilitation Centre, Nelspoort  
32 Jacob, die seun van die Voortrekker, Johannes Jacobus, het op die plaas onderwys ontvang. In 1865 het hy saam met vyf broers in die Basoeto-oorlog geveg. Hy was toe 'n bekende skut en ruiter en sy vader het hom na Basoetoland gestuur nieteenstaande hy onder die ouderdom was. In die Tweede Vryheidsoorlog het hy met drie broers op kommando gegaan. Hy is gevang en na Groenpunt gestuur. Een van sy seuns, Jacob, het in 1901 in die oorlog gesneuwel. Jacob was van 1886 tot 1888 veldkornet en vrederegter in die Vrystaat.


KG no 16206: Rabie, Jacob 52 jaar oud
Adres: Luckhoff
Kommando en Veldkornetskap: Fauresmith onder Luckhoff
Gevang: Luckhoff, 27 November 1900
KG kamp: Groenpunt, SA 
 
33 Johannes was 'n Voortrekker, afkomstig uit die Kamdeboo., en het saam met Piet Retief se mense getrek. Volgens sy kleinseun, Johannes Marinus Marais, sou Johannes en sy vader Izak, saam met Piet Retief na Dingaan se kraal gegaan het. 'n Dagreis van die laer af het 'n storm hulle oorval en is hulle sopnat terug laer toe. Toe Piet Retief en sy geselskap later weer na Dingaan vertrek het, was Johannes en sy pa siek en het in die laer agtergebly, anders was hulle ook stellig vermoor. Johannes was ook by die slag van Bloedrivier en in 1848 het hy aan die geveg by Boomplaas deelgeneem. Hy was van die ondertekenaars van die Bloemfontein-konvensie in 1854 en het veldkornet van sy distrik geword en Fauresmith jarelank in die Oranje Vrystaatse Volksraad verteenwoordig.  
34 Marjorie, die bekende kunstenaar van Vermont, is in 1955 in Frankryk, met die skrywer Jan Rabie getroud. Sy was van Skotse afkoms maar het vir die grootste deel van haar lewe in Suid Afrika gewoon. Die egpaar het in 1970 'n huis gekoop in Strandloperstraat, net bokant die getypoel in Vermont. Marjorie het 'n aktiewe rol in die gemeenskapslewe gespeel. Sy was toentertyd verteenwoordiger van Vermont op die afdelingsraad van Caledon en het gedien op die bestuur van die Vermont Belastingsbetalersvereniging en die Hermanus Dieresorgvereniging. Sy was 'n ware karakter en het elke oggend, mooiweer of onweer, in die getypoel gaan baai. Sy het 'n horde katte in haar huis en ateljee gehad en verseg om die wyfies te laat steriliseer.

Sy het glo eendag 'n skildery van 'n klomp plaaslike vroue gemaak wat saam op die voorstoep gesit en koffie drink het. Sy was in 'n permanente vete gewikkel met een van hulle, en tot die argwaan van dié vrou het Marjorie haar sonder kop geteken. Sy was superintelligent met 'n sprankelende persoonlikheid, maar was bekend vir haar skerp tong.

Na 'n ernstige beroerte in 2003, is sy in Onrus Manor se siekeboeg opgeneem waar haar toestand geleidelik agteruit gegaan het. Sy is kort voor haar 80ste verjaardag oorlede en haar as sal langs haar man, Jan, se graf in die Onrus begraafplaas geplaas word. 
 
35 Peter kom in 1866 na suid Afrika met die skip 'Kandaze' van die Hermannsburgse Sendinggenootskap.  
36 SA Span Driekamp 2003
Boland Atletiek 2003
SA Span Driekamp 2004
SA Junior Fietsry 2004
SA Span Driekamp 2005

2005
SPORT

TRIATHLON:

Member of the South African team that competed in the International Women’s Fast Triathlon, Santos, Brazil.
10th at the International Women’s Fast Triathlon, Santos Brazil.
1st South African team member and 4th non-Olympian.
5th in the team competition

1st Western Province Open and U23 Triathlon Championships
1st South African Open and U23 Triathlon Championships
1st All African Open and U23 Triathlon Championships
1st open female in South African XTERRA

2004
SPORT

TRIATHLON:

Member of the South African team that competed in International Women’s Fast Triathlon, Santos, Brazil.
1st South African team member

1st South African Junior Elite(U20) Championships
1st All Africa Junior Elite(U20) Championships
Selected as member of the South African Triathlon Team to compete at the World Championships in Madeira, Portugal
9th World Junior Triathlon Championships Madeira, Portugal

3rd Open Women, National Energade Triathlon Series, Bloemfontein
3rd Open Women, National Energade Triathlon Series, Port Elizabeth
2nd Open Women, National Energade Triathlon Series, Gordon’s Bay (Finals)

CYCLING:

3rd Junior(U20) South-African Time Trial Championships
3rd Junior(U20) South-African Road Race Championships

ATHLETICS:

Member of Bloemhof Girls’ High Athletics Team

SWIMMING :

Member of Bloemhof Girls’ High Swim Team

NETBALL:

Bloemhof Girls’ High First Team Captain

Bloemhof Girls’ High Senior Sport Women of the year 2004

2004
ACADEMIC

Senior Certificate Examinations
Certificate of Merit for special academic achievement for achieving 5th place in the Western Cape with an average of 109,7%.

1st position in Western Cape for Accounting HG (100%)

Bloemhof Examinations
Academic Averages
June Examination 103%
September Examination 105%

2nd Class position, grade 12, Bloemhof Girls’ High terms 1 - 4.

University of Cape Town Mathematical Competition.
Receive Merit Award for the best achievement by a Bloemhof pupil

SAASTA South-African National Afrikaans Olympiad
11th national position

De Beers National English Olympiad.
Bronze Award

2003
SPORT

TRIATHLON:

Member of the South African team that competed in International Women’s Fast Triathlon, Santos, Brazil.
3rd position in the team competition

1st South African Junior Elite(U20) Championships
Selected as member of the South African Triathlon Team to compete at the World Championships in Queenstown, New Zealand
2nd Junior Oceania(Australia & New Zealand) Triathlon Championships
7th World Junior Triathlon(U20) Championships Queenstown, New Zealand

1st Open Women, National Energade Triathlon Series, Gordon’s Bay
1st Open Women, National Energade Triathlon Series, Port Elizabeth
1st Open Women, National Energade Triathlon Series, Pietermaritzburg
1st Open Women, National Energade Triathlon Series, Pretoria

SWIMMING:

Member of Bloemhof Girls’ High Swim Team

ATHLETICS:

Member of Bloemhof Girls’ High Athletics Team

Member of the Boland ASA Athletics team that competed at the South African Youth Athletics Championships

2nd Junior, Spar Ladies 10km, Newlands
3rd Junior, Totalsports Ladies 10km, Belville

NETBALL:

Bloemhof Girls’ High First Team player

Nominee for the Western Cape Junior Sport Women of the year

2003
ACADEMIC

Bloemhof Examinations
Academic Averages
June Examination: 104%
December Examination: 103%

2nd Class position, grade 11, Bloemhof Girls’ High terms 1 - 4

SAASTA South-African National Afrikaans Olympiad
4th national position
Western-Cape winner
National Grade 11 winner

De Beers National English Olympiad.
Silver Award

MARI RABIE

Address: 4 De Wet Street
Brandwacht
Stellenbosch
7600

Date of birth: 10 September 1986

Tel no: +27(0)218878779

Cell no: +27(0)731814934

Fax no: +27(0)218832400 
 
37 Siegfried Jacques se pa was Helmuth Rabe, 'n tee en koffie invoerder in Hamburg, Duitsland. Hy het ook 'n koffiehuis gehad. Hy was twee maa. getroud mwt twee Marais (Maret) susters. Volgens oorlewering was hulle dogters van een van Napoleon se generaals. Siegfried was 'n apteker en het Duitsland op 26 jarige leeftyd, op 5 Mei 1882, aan boord van die German verlaat en na Suid Afrika vertrek. hy het as apteker in Kimberley gewerk en daar sy vrou, wat 'n verpleegster was, ontmoet. 'n Broer van Siegfried Jacques, Helmuth, het ook na Suid Afrika gekom. Oor hom is niks bekend nie. Die van Rabe is miskien oorspronklik Raabe gespel.  
38 x A. DE JAGER xx GRENING(?) (wed. Barnard) xxx BOSHOFF (wed. Oelofse)  
39 'n Algehele invalide.  
40 'Oude Libertas' Stellenbosch  
41 17jr van Boshof toe sy trou>PN:Alet Swanepoel, s/k pa, MF 5-513 nr4810  
42 18jr kassier van Hennenman toe sy trou. Met haar dood, woonagtig Hoewe 76, Keerom, Middelburg Tvl. Vyf kinders op haar sterfkennis genoem, waarvan twee nog minderjarig was.  
43 1983: Ambagsman van Louwstraat 39, Wepener en in 1990 weknemer by Telkom woonagtig by dieselfde adres.  
44 1983: Huisvrou van Clarkstraat 419, Waterkloof, Pretoria. Twee seunsop haar sterfkennis geno em$Oorsaak van dood: Astrositoom>PN:AletSwanepoel, KLys-83, TAB 14178/90, PN: Z Swanepoel  
45 1983: Voorman van Williamstraat 18, Paarl, waar hy steeds woonagtig was met dood.  
46 1983: Waardeerder van Andrewstraat 11, Klerksdorp, met dieselfdebesonderhede ten tye van s y dood. Op die 1983 kieserslys word sy nameas volg geskryf: Paulus Stefanus Corneelis$Oorsaa k van dood:SerebraleInsident>PN:Alet Swanepoel, MF 5-520 nr 2565, s/k pa, KLys-83, TAB14606 /85  
47 20jr van Boshof toe sy trou>PN:Alet Swanepoel, s/k pa, MF 5-510 nr4663  
48 21jr telefoniste van Dewetstraat 12, Lindley toe sy trou. 1984:woonagtig 5de Straat, Koppies >PN:Alet Swanepoel, s/k pa  
49 21jr van Edenville toe sy met Johannes GROENEWALD trou. Haarboedeldokumente bevat slegs 'n b rief gedateer 10.11.1985 dat sy byhaar skoonseun AJJ OLIVIER ingewoon het met dood. Absoluu t geenverdere inligting nie. Haar nooiensvan nie eers in die brief gemeldnie>PN:Alet Swanep oel, VAB 1439/85  
50 23jr boer van Langlei ten tye van sy huwelik. Boer op plaas Sandvliet,Pk. Ashton met dood>PN :Alet Swanepoel, MF 5-315, MOOC 6/9/618 2092,104p251  

      1 2 3 4 5 ... 34» Next»